Get Adobe Flash player

ทดสอบ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ)

 

CPC ยื่นขอ มอก.213-2552 (คอนกรีตผสมเสร็จ) เพื่อคงความเป็นมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ของ CPC พร้อมการทดสอบดังต่อไปนี้


เตรียมสถานที่ทดสอบ


การขนส่งคอนกรีตโดยใช้รถที่แสดงปริมาตรการบรรจุจาก PLANT ผสมคอนกรีต


ทดสอบ SLUMP เพื่อหาค่ายุบตัว


การจัดเก็บตัวอย่างคอนกรีตแต่ละชั้นคุณภาพ

 

 

 

เตรียมน้ำและคอนกรีตชั้นคุณภาพที่จะทำการทดสอบ
ชั่งน้ำหนักชุดทดสอบตัวอย่างอย่างน้อยชุดละ 2 ครั้งโดยให้มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินมาตรฐาน มอก.


ทดสอบปริมาตรอากาศที่แทรกตัวอยู่ในชุดทดสอบ


นำคอนกรีตในชุดทดสอบไปร่อนน้ำเพื่อคัดแยกหิน-ทรายด้วยตะแกรงคัดแยกเสร็จแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก

 

นำหิน-ทรายในภาชนะไปอบ 24 ชั่วโมง แล้วชั่งน้ำหนักหลังอบ

ถอดแบบหล่อคอนกรีตจากชุดตัวอย่างที่เก็บไว้แล้วนำไปทดสอบความต้านแรงอัดที่ 7 และ 28 วัน

the best concrete