Get Adobe Flash player

CPC เพิ่มศักยภาพการขนส่งสินค้า

 

CPC พร้อมให้บริการรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จเพิ่มเติมอีก 10 คัน เพื่อขยายงานและเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าด้วยรถโม่คอนกรีตผสมเสร็จขนาดบรรทุก 7 คิว พร้อมบริการลูกค้าทุกท่าน

the best concrete