Get Adobe Flash player

รถปั๊มคอนกรีต

Concrete pump truck

สำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการเทคอนกรีตให้เสร็จภายในเวลาอันรวดเร็ว งานอาคารสูง และงานเทในพื้นที่ขนาดใหญ่ควรเลือกใช้รถปั๊มคอนกรีตเพื่อลดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง

ควรใช้ร่วมกับคอนกรีตผสมเสร็จของ CPC เนื่องจากคอนกรีตผสมเสร็จสูตรสำหรับรถปั๊ม แตกต่างจากสูตรทั่วไป